Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

fabuleux
1300 4b7c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

July 16 2018

fabuleux
2321 7b54 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGabreiila Gabreiila
fabuleux
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
fabuleux
2173 011e 390
Reposted fromanheros anheros viatishka tishka
fabuleux
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
0334 dbc6 390
fabuleux
7004 af6a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 06 2018

fabuleux
3155 6b99 390
Reposted fromkicak kicak viabarock barock

June 27 2018

fabuleux
2188 b20c 390
Reposted fromantichris antichris viatediousuncle tediousuncle
fabuleux
4206 48b7 390

June 24 2018

fabuleux
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
fabuleux
fabuleux
7823 e8d6 390
fabuleux
fabuleux
4988 eabc 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
4728 5464 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
5084 d198 390

June 13 2018

fabuleux
1206 0762 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatishka tishka

June 11 2018

fabuleux
1781 d2a9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl